Kdo je Hana Otevřelová

Hana Otevřelová se věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky.

Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování
(dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita).

Připravuje předškoláky na budoucí nároky školy, tedy na zvládání čtení, psaní, počítání.

Školákům pomáhá překonávat překážky v učení, které jim specifická porucha učení přináší.

 • Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na etopedii a psychopedii.
 • Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudovala sociologii, a to se zaměřením na sociologii výchovy a rodiny.
 • Je držitelkou osvědčení mnoha akreditovaných kurzů a seminářů zaměřených na prevenci a péči o děti se specifickými poruchami učení a chování:
  • Metoda dobrého startu
  • Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
  • Neklidné dítě v MŠ, projevy, příčiny a pomoc
  • Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků
  • Jak vést reedukační skupiny pro žáky základních škol s SPU
  • Deficity dílčích funkcí – Brigitte Sindelar
  • KUPOZ, KUMOT, KUPREV
  • Senzomotorická cvičení
  • Percepčně-motorická oslabení ve školní praxi
  • Výchova a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra I., II.
  • Dyskalkulie – diagnostika a reedukace – mladší a starší školní věk
  • Metody vyučování čtení…

Jako rodinná terapeutka se setkávám s rodinami, které hledají řešení témat, které je trápí.
Hlavní pozornost je zpravidla věnována vztahům rodičů a dětí. Členové rodiny přinášejí různá témata, například potíže s výchovou, obtíže při separaci a dospívání dětí, komplikace při vstupu dětí do mateřské školy, problémové chování dětí, nelehké situace v době rodinné krize, rozvodové situaci, vstupem nového partnera do stávající rodiny… Společně se členy rodiny hledáme nové pohledy na daná témata, jiné možnosti řešení, které budou pro rodinu a její jednotlivé příslušníky přínosem. Snaží se pomoci při fungování stávající i nově vznikající rodiny jako celku, a to tak, aby se všem členům dobře dařilo.

 • Čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
 • Práce s časovou osou I.
 • Soustavné vzdělávání a rozvoj v rámci oboru:
  • Pravidelná účast na supervizních a intervizních setkáních
  • Absolvování seminářů – například Terapeutický a diagnostický potenciál hry, Psychické trauma, Úvod do motivačních rozhovorů,
   Konflikty a jejich řešení

Je členkou Komplexní péče. Komplexní péče je volné sdružení odborníků, které vzešlo z vnitřní potřeby jejich členů. Cílem Komplexní péče je poskytnout systematickou péči klientům z řad dětských lékařů, neurologů, psychologů, logopedů, fyzioterapeutů, speciálních pedagogů, pedagogů a rehabilitačních pracovníků, kteří se věnují dětem s diagnózou LMD (ADD,ADHD).

Je členkou Asociace soukromých poradenských pracovníků (dále jen ASPP). ASPP je dobrovolné nezávislé sdružení vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří se zabývají především problematikou specifických vývojových poruch učení a chování v celé její šíři, od prevence a diagnostiky SPUCH po reedukaci, poskytování pomoci při zajišťování výukové tolerance těchto žáků v mateřských, základních a středních školách.

Je autorkou publikace Minipříběhy dětí se specifickými poruchami učení a chování, která přívětivou formou nechává nahlédnout čtenáře do prožívání dětí s již objevenou, respektive budoucí poruchou učení a chování. Publikace současně nabízí rodičům tipy, jak rozpoznat projevy daných poruch.

Věnuje se přednáškové činnosti pro laickou i odbornou veřejnost, a to jak pro rodiče, tak pro kolegy z řad mateřských center, mateřských a základních škol. V přednáškách propojuje teoretické znalosti s návodnými ukázkami z praxe, kdy se vzájemně prolíná speciálně pedagogický přístup s terapeutickým.

Spolupracuje na projektech, například Komplexnost, časovost, posloupnost – vše pod jednou střechou, dále projekt Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III, Každý má šanci být úspěšný a další.

Je matkou dítěte se specifickými poruchami učení. Vnímá problematiku dětí také z pohledu rodiče. Účinnost nápravných postupů, které doporučuje rodičům, si mohla sama ověřit při práci se svými dětmi.

Napsat komentář